Narukami (The Thunder-god), 1994
43 x 30 cm
© Paul Binnie