Shinobazu no tsuki (Moon over Shinobazu), 1998
37.5 x 26 cm
© Paul Binnie